Monthly Archives: December 2019

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2564

เอกสารข้อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์และติดประกาศของหน่วยงาน Download 1. แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เปิดเอกสาร 2. แผนการจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม เปิดเอกสาร 3. แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เปิดเอกสาร 4. แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ เปิดเอกสาร 5. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เปิดเอกสาร

Posted in Uncategorized | Leave a comment