แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2564

  • เอกสารข้อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์และติดประกาศของหน่วยงาน Download

1. แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เปิดเอกสาร

2. แผนการจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม เปิดเอกสาร

3. แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เปิดเอกสาร

4. แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ เปิดเอกสาร

5. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เปิดเอกสาร

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *