หน้าแรก

บริการด้วยหัวใจ

โรงพยาบาลประจันตคาม พร้อมให้บริการผู้ป่วยด้วยใจ อย่างเท่าเทียมกัน

คงไว้ซึ่งมาตรฐาน

โรงพยาบาลประจันตคาม เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA

สานสัมพันธ์บริการชุมชน

โรงพยาบาลประจันตคาม พร้อมให้บริการถึงครอบครัวและชุมชน

สถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย กรมควบคุมโรค